Aquest és un espai dedicat a la pesca amb rall, un costum encara viu per la franja litoral del País Valencià i que compta amb una bona colla de seguidors per les comarques del Camp de Morvedre i la Plana Baixa. Ací trobareu la informació necessària perquè coneixeu aquest art de pesca mil·lenari i perquè el respecteu com a bon costum que és. Valencià, mediterrani i arrelat a la nostra identitat de poble. Benvinguts sigueu.Legislació actualConselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

DECRET 51/2015, de 24 d’abril, del Consell, de modifi-
cació del Decret 63/2011, de 20 de maig, pel qual es regu-
la la pesca amb l’art denominat rall a les aigües interi-
ors de la Comunitat Valenciana, i del Decret 41/2013,
de 22 de març, pel qual s’establixen les normes sobre la
pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana.
[2015/3834PREÀMBUL

En l’actualitat, la pesca marítima de recreació en aigües interiors de la Comunitat Valenciana amb l’art denominat rall es regula en el Decret 63/2011, de 20 de maig, del Consell, que va ser publicat el 25 de maigde 2011 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Després de més de tres anys d’experiència en la seua aplicació, s’ha comprovat que el procediment administratiu instaurat a este efecte, que va establir una sèrie de cauteles a fi de garantir el compliment dels requisits exigits i la promoció d’esta activitat, ha resultat ser onerós per al ciutadà.

Tenint en compte l’anterior, amb esta regulació s’adapten els procediments referits al Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

La modalitat de pesca amb rall es trobava no fa molt a punt de desaparéixer. Gràcies a l’activitat de difusió i promoció realitzada per les distintes associacions, hui en dia pot considerar-se consolidada. Des de la perspectiva de l’ordenació de la pesca recreativa i de la conservació dels recursos pesquers cal tindre en compte també la funció realitzada per estes associacions, per la qual cosa es considera necessari en este moment mantindre l’actual sistema de tramitació, sense perjuí de la possibilitat d’introduir en el futur majors restriccions a l’obtenció d’este tipus de llicència.

D’altra banda, el 26 de març de 2013 es va publicar el Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, en el qual s’establia la llicència de pesca marítima de recreació submarina, amb una duració d’un any. Per mitjà d’este decret es torna a establir la seua duració primigènia, que era de dos anys, a fi de simplificar-ne la tramitació i facilitar la pràctica d’esta activitat. Este decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda en l’article 29 i en la disposició final primera de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.

En l’elaboració d’este decret han sigut consultades les federacions provincials de confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana, així com els sectors afectats. Per això, en virtut d’allò que establixen els articles 18.f i 43 de la

Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 24 d’abril de 2015,

DECRETE

Article únic. Modificació dels decrets 63/2011, de 20 de maig, i 41/2013, de 22 de març

1. Per mitjà d’este decret s’aproven les modificacions del Decret
63/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la pesca amb
l’art denominat rall a les aigües interiors de la Comunitat Valenciana,
que afecten l’article 7, la disposició addicional única i l’imprés norma-
litzat de sol·licitud de llicència que s’acompanya com annex, així com
l’addició d’una nova disposició addicional, la segona, en els termes que
s’establixen a l’annex I d’este decret.

2. Així mateix, s’aproven les modificacions del Decret 41/2013, de
22 de març, del Consell, pel qual s’establixen les normes sobre la pesca
marítima de recreació de la Comunitat Valenciana, que afecten els arti-
cles 3 i 10 i l’imprés normalitat de sol·licitud de llicència que s’acompa-
nya com annex, en el termes que s’establixen a l’annex II d’este decret.

3. Tot això a fi de procedir a la seua simplificació i a reduir les càr-
regues administratives que els són inherents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Regla de no-gasto
L’aplicació i el desplegament d’este decret no podrà tindre cap inci-
dència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada
a la conselleria competent en matèria de pesca marítima i, en tot cas,
haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials d’esta conse-
lleria.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Llicències en vigor
Les llicències de pesca marítima de recreació submarina emeses
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’este decret mantindran la vigèn-
cia durant el període de validesa que s’hi expresse.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada qualsevol disposició del mateix rang o d’un rang
inferior que s’opose al que establix este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

.

València, 24 d’abril de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART


El conseller de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFERANNEX I

Modificació del Decret 63/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual
es regula la pesca amb l’art denominat rall a les aigües interiors de la
Comunitat Valenciana

I. L’article 7 del Decret 63/2011 queda redactat com seguix:
«Article 7. Llicències
1. Per a la pesca recreativa amb rall serà necessari estar en possessió
de la llicència específica, que serà expedida per la conselleria competent
en matèria de pesca marítima, que autoritzarà el seu titular a exercir esta
modalitat de pesca a peu des de la costa.
2. Les llicències es concediran als que complisquen els requisits
següents:
a) Haver complit els 16 anys. Els menors d’edat no emancipats
acreditaran l’autorització expressa de qualsevol de les persones que
tinguen atribuïda la pàtria potestat o tutela.
b) Estar empadronat en alguna població de la Comunitat Valenciana.
c) Ser membre d’alguna associació legalment constituïda i inscrita
en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, la finalitat
estatutària principal de la qual siga la recuperació i la promoció de l’ac-
tivitat de la pesca amb rall en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Este
requisit no serà exigible als pescadors professionals en actiu o jubilats
que acrediten pertànyer o haver sigut membres d’alguna confraria de
pescadors en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Esta acre-
ditació haurà de ser expedida pel secretari de la confraria corresponent.
3. Les sol·licituds d’expedició de llicències es presentaran en un
imprés normalitzat, en les direccions territorials de la conselleria com-
petent en matèria de pesca marítima o per mitjà de qualsevol de les
formes que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
4. Les llicències seran expedides pel director territorial de la conse-
lleria competent en matèria de pesca marítima de la província en què es
tramiten, en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud
per part de l’interessat. Transcorregut el termini màxim per a resoldre i
notificar les sol·licituds de llicència, l’interessat podrà entendre deses-
timada la seua sol·licitud de llicència.
5. La llicència de pesca recreativa amb rall tindrà una duració de
dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de la persona sol·licitant».

II. La disposició addicional única del Decret 63/2011, passa a deno-
minar-se «disposició addicional primera».

III. S’incorpora una nova disposició addicional, la segona, al Decret
63/2011, que queda redactada com seguix:
«DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Segona. Llicència amb duració de cinc anys
La llicència de pesca recreativa amb rall podrà ser expedida amb
una duració de dos, tres, quatre o cinc anys, d’acord amb el que establix
este decret, a partir del moment en què s’establisca la taxa corresponent
en la Llei de Taxes de la Generalitat».

IV. L’imprés normalitzat que figura com annex del Decret 63/2011
se substituix pel que s’inserix tot seguitANNEX II

Modificació del Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual
s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la
Comunitat Valenciana

I. L’article 3 del Decret 41/2013 queda redactat com seguix:
«Article 3. Modalitats d’exercici
La pesca marítima de recreació en aigües interiors pot exercir-se:
1. Des de terra: és la que es practica a peu des de la costa.
2. Des d’embarcació: és la que es practica des d’una embarcació que
ha d’estar inscrita en la llista corresponent del Registre de Matrícula de Barcos.
3. Submarina: és la que es practica bussejant a pulmó lliure, sense
utilitzar cap tipus d’element que permeta la respiració en immersió ni
de mitjans mecànics de propulsió».

II. El paràgraf segon de l’article 5 del Decret 41/2013 queda redac-
tat com seguix:
«La llicència de pesca marítima de recreació des de terra tindrà una
duració d’un, dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de la persona sol-
licitant, excepte la concedida a persones majors de seixanta anys, que
serà de duració indefinida».

III. L’apartat 4 de l’article 7 del Decret 41/2013 queda redactat com
seguix:
«4. La llicència de pesca marítima de recreació des d’una embar-
cació tindrà una duració de dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de
la persona sol·licitant. En el cas d’embarcacions comercials de pesca
marítima de recreació, la duració serà d’un any».

IV. L’article 10 del Decret 41/2013 queda redactat com seguix:
«Article 10. Llicències
1. La practica de la pesca marítima de recreació submarina podran
realitzar-la les persones majors de 16 anys que estiguen en possessió de
la llicència d’activitat corresponent, que serà expedida per la conselleria
competent en matèria de pesca marítima.
2. D’acord amb la normativa estatal de seguretat per a l’exercici
d’activitats subaquàtiques, el sol·licitant de la llicència haurà de justifi-
car, per mitjà d’un certificat mèdic, que posseïx les condicions físiques
necessàries i que no patix cap malaltia que li impedisca la pràctica nor-
mal d’esta activitat. Este certificat haurà de ser expedit per un metge que
posseïsca un títol, una especialitat, un diploma o un certificat relacionat
amb activitats subaquàtiques, emés per un organisme oficial.
3. La llicència de pesca marítima de recreació submarina tindrà una
duració de dos anys, sempre que el certificat mèdic mantinga la seua
validesa».

V. S’incorpora una nova disposició addicional, la quinta, al Decret
41/2013, que queda redactada com seguix:
«DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Quinta. Duració de les llicències
1. La llicència de pesca recreativa des de terra podrà ser expedida
amb una duració d’un, dos, tres, quatre o cinc anys, d’acord amb el
que establix este decret, a partir del moment en què s’establisca la taxa
corresponent en la Llei de Taxes de la Generalitat.
2. La llicència de pesca recreativa des d’embarcació podrà ser expe-
dida amb una duració de dos, tres, quatre o cinc anys, d’acord amb el
que establix este decret, a partir del moment en què s’establisca la taxa
corresponent en la Llei de Taxes de la Generalitat».

VI. L’imprés normalitzat que figura com annex del Decret 41/2013
se substituix pel que s’inserix tot seguit


**


DECRET ANTERIOR

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

DECRET 63/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la pesca amb l’art denominat rall a les aigües interiors de la Comunitat Valenciana. [2011/6010]PREÀMBUL

Des de temps immemorial, la pesca amb l’art denominat rall és una pràctica tradicional en molts punts de les costes de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un art de pesca artesanal, utilitzat a mà des de terra i individualment.
Esta tècnica es va introduir en l’època musulmana, i consistix a llançar una xarxa circular —el rall— prop de la vora i arreplegar després les captures amb una corda que té en el perímetre i que, en estirar-se, forma una bossa al voltant dels peixos. La xarxa compta amb ploms en el perímetre i és sostinguda en el centre per una corda. Es llança a mà en llocs amb poca fondària i, a causa del pes dels ploms, s’afona en l’aigua i tanca els peixos a l’interior. Els pescadors porten la xarxa penjada al muscle, i l’habilitat en esta modalitat de pesca consistix a estendre-la totalment en el llançament.
Encara que hi ha diferències, la pesca amb rall es du a terme en llocs dispars per tot el món, fruit de l’exportació d’esta tècnica per part d’emigrants valencians al llarg dels segles.
A més, es tracta, d’un tipus de pesca sostenible i molt selectiu, amb un impacte mediambiental escàs atés que la mateixa dificultat de veure i tapar els peixos fa que el percentatge de captures siga reduït, i inclús després es pot tornar les captures al mar perquè es tracta d’una tècnica sense mort, a la qual cosa cal afegir que les dimensions de la malla eviten la captura d’exemplars menuts. Es recull també la necessitat de pertànyer a alguna associació legalment constituïda i inscrita en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, la finalitat estatutària principal de la qual siga la recuperació i la promoció de l’activitat de la pesca amb rall en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a controlar els seus practicants i articular, al seu torn, l’exercici d’esta modalitat de pesca amb les majors garanties possibles de preservació del recurs pesquer.
La pràctica d’esta modalitat de pesca té un indubtable valor tradicional i etnològic; en destaca, al seu torn, l’alt interés que suposa per al patrimoni cultural valencià i, per tant, constituïx un gran reclam turístic per a la Comunitat Valenciana. Per estos motius, entre altres, amb este decret es pretén regular este art de pesca com un art d’ús recreatiu.
En els darrers anys, la pesca amb rall es trobava en perill de desaparició imminent per diverses circumstàncies, entre altres la falta de noves generacions de pescadors i la impossibilitat d’obtenció de noves llicències. En la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, es preveia que només podrien practicar esta activitat els pescadors que tingueren una llicència, almenys renovada una vegada, i concedida segons el que s’establix en l’Orde de 23 d’octubre de 1984, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, tot això acostava este tipus de pesca tradicional cap al total abandó.
La Generalitat, a través de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, aposta per la recuperació de la pesca amb rall en el marc d’una política de defensa i conservació dels senyals d’identitat valencians, i afronta totes les reformes legals i administratives necessàries, entre les quals la modificació de l’article 27.1 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, la derogació de la disposició transitòria quarta d’esta llei, la derogació de l’Orde de 23 d’octubre de 1984 i l’aprovació d’este decret, que es considera necessari a causa de les particularitats d’este tipus de pesca recreativa que, per les seues característiques especials, requerix
una regulació específica, més enllà de les particularitats contingudes en el Decret 131/2000, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana.
D’acord amb els articles 148.1.11a i 149.1.19a de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana incorpora els títols competencials següents: d’una banda, l’article 49.1.17a de l’Estatut atribuïx a la Generalitat la competència exclusiva en les matèries de pesca a aigües interiors, marisqueig i aqüicultura, i l’article 50.7 establix que, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si és el cas, en els termes que esta establisca, correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu i l’execució en matèria d’ordenació del sector pesquer.
Per tot això, oït el sector pesquer, i en virtut dels articles 18.f) i 28.c) de la Llei del Consell, a proposta de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 20 de maig de 2011,

DECRETE

Article 1. Objecte


Esta disposició té per objecte regular l’exercici de la pesca marítima de recreació que es practique utilitzant l’art de pesca conegut com a rall a les aigües interiors de la Comunitat Valenciana.


Article 2. Definició

A l’efecte d’este decret, s’entén per rall l’art de caiguda consistent en una xarxa circular fins de sis metres de diàmetre, la vora externa de la qual va proveïda de ploms, del centre de la qual ix una corda, i que s’utilitza a mà i per una sola persona des de la costa o la vora.

Article 3. Característiques de l’art de pesca
Les arts no tindran una malla el costat del quadrat de la qual siga inferior als 20 mil·límetres estant la xarxa mullada.


Article 4. Talles mínimes

Els exemplars capturats utilitzant este art que no arriben a la talla mínima establida per la normativa en vigor que afecte el Mediterrani hauran de ser tornats al mar.

Article 5. Període de pràctica
   1. En cada municipi, els ajuntaments determinaran els horaris i dies en què no es pot practicar esta modalitat de pesca, amb respecte de la singularitat de cada un dels municipis costaners de la Comunitat Valenciana i les seues competències respectives.
   2. Per a una major protecció dels recursos pesquers, s’establix una veda durant els mesos de desembre, gener i febrer.
   3. La conselleria competent en matèria de pesca marítima podrà establir limitacions a esta pràctica pel que fa a la protecció de les espècies, i ampliar o modificar les vedes de caràcter temporal o geogràfic que s’estimen oportunes.


Article 6. Prohibicions
   1. En tot cas, no podrà pescar-se a una distància inferior als 200 metres des del centre de les boques dels estuaris i albuferes, de les séquies i, en general, de tots els cursos d’aigües continentals que estiguen en comunicació amb el mar.
   2. El volum de captures diàries autoritzat per persona i llicència no podrà ser superior a cinc quilos, tot i que podrà no computar-se el pes en el cas que este se supere per una sola de les peces capturades.
   3. Queda expressament prohibida la venda de les captures.


Article 7. Llicències
   1. Per a la pesca recreativa amb rall serà necessari estar en possessió de llicència específica per a este art de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que autoritzarà únicament el seu titular per a exercir esta modalitat de pesca a peu des de la costa. La resta de les llicències concedides a l’empara del Decret 131/2000, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana, no seran vàlides per elles mateixes per a l’exercici d’esta modalitat de pesca.
   2. Les llicències es concediran als qui complisquen els requisits següents:
      a) Haver fet els 16 anys d’edat. Els menors d’edat civil acreditaran el consentiment de la persona que en tinga atribuïda la pàtria potestat.
      b) Estar empadronat en alguna població de la Comunitat Valenciana.
      c) Ser membre d’alguna associació legalment constituïda i inscrita en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, la finalitat estatutària principal de la qual siga la recuperació i la promoció de l’activitat de la pesca amb rall en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Este requisit no serà exigible als pescadors professionals en actiu o jubilats que acrediten pertànyer o haver sigut membres d’alguna confraria de pescadors en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Esta acreditació haurà de ser expedida pel secretari de la confraria corresponent.
   3. Les sol·licituds de llicències, presentades en els impresos normalitzats de l’annex, als llocs que es disposa en l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es dirigiran a qualsevol dels servicis territorials de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
   4. Les llicències seran expedides per la direcció general competent en matèria de pesca de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la proposta prèvia de la direcció territorial, en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud de l’interessat. En compliment del que es preveu en l’article 43.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds d’autoritzacions de pesca marítima s’entendrà com a silenci administratiu negatiu
com a excepció a la regla general del silenci positiu, atés que l’estimació de les dites sol·licituds implicaria l’atorgament de facultats sobre el domini públic marítim.
   5. La llicència de pesca recreativa amb rall tindrà una duració de dos anys, comptadors a partir de la data de l’expedició. La sol·licitud de renovació haurà de presentar-se amb un mes d’antelació a la finalització de la vigència. Per a obtindre la renovació de les llicències, serà necessari complir els requisits especificats en l’article 7.2 d’este decret.


Article 8. Concursos de pesca
   1. La celebració de concursos o competicions esportives en què es pretenguen superar els límits de captura establits en l’apartat anterior necessitaran una autorització del director territorial de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la província respectiva. Esta autorització serà necessària, igualment, quan la zona de celebració haja de reservar-se als participants.
   2. Les sol·licituds de concursos o competicions esportives enumerades en l’apartat anterior seran resoltes en el termini d’un mes, i tramitades a través de la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana, la qual presentarà als servicis territorials de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació un calendari de competicions abans del 15 de març de cada any. En compliment del que es preveu en l’article 43.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds d’estos concursos o competicions esportives s’entendrà com a silenci administratiu negatiu com a excepció a la regla general del silenci positiu, atés que l’estimació de les dites sol·licituds implicaria l’atorgament de facultats sobre el domini públic marítim.


Article 9. Sancions
L’incompliment de les disposicions d’este decret se sancionarà d’acord amb el que s’establix en la Llei 2/1994, de 18 d’abril, de la Generalitat, sobre Defensa dels Recursos Pesquers.


Disposició addicional

Única. Normativa d’aplicació
La pesca amb rall es regirà per mitjà de les disposicions d’este decret i, amb caràcter supletori, pel Decret 131/2000, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana. La resta de modalitats de pesca recreativa es regulen per les disposicions del Decret 131/2000, de 5 de setembre, del Consell.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Termini d’adaptació de llicències

Les persones que, a l’entrada en vigor d’este decret, disposen de llicència per a l’exercici de la pesca amb rall, a l’empara de l’Orde de 23 d’octubre de 1984, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, podran continuar esta pràctica, i hauran d’obtindre la nova llicència en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’este decret.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada l’Orde de 23 d’octubre de 1984, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la pesca amb l’art denominat rall, i qualsevol altra disposició de rang inferior que s’opose al que s’establix en este decret.DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació reglamentària
S’autoritza la conselleria amb competències en matèria de pesca marítima per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament del present decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


València, 20 de maig de 2011


El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
MARITINA HERNÁNDEZ MIÑANA