Aquest és un espai dedicat a la pesca amb rall, un costum encara viu per la franja litoral del País Valencià i que compta amb una bona colla de seguidors per les comarques del Camp de Morvedre i la Plana Baixa. Ací trobareu la informació necessària perquè coneixeu aquest art de pesca mil·lenari i perquè el respecteu com a bon costum que és. Valencià, mediterrani i arrelat a la nostra identitat de poble. Benvinguts sigueu.Estatuts de l'associació


EL CORBALL – ASSOCIACIÓ DE PESCADORS AMB RALL DE MORVEDRE I LA PLANA BAIXA
-
ESTATUTS


CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS
Article 1. Denominació
Amb la denominació d’El Corball – Associació de pescadors amb rall de Morvedre i la Plana Baixa, es constitueix una associació que s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució. Aquesta associació no té afany de lucre.

Article 2. Personalitat jurídica i duració
L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa, que fonamentalment són la recuperació i la promoció de la pesca amb rall al conjunt de la Comunitat Valenciana, i particularment a les comarques del Camp de Morvedre i la Plana Baixa.
L'associació es constitueix per un temps indefinit.

Article 3. Domicili i àmbit d'actuació
L'associació estableix el seu domicili social a l'avinguda de les Valls, n. 10, 46515 Quart de les Valls (València). L'Associació realitzarà principalment les seues activitats a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i particularment a les comarques del Camp de Morvedre i la Plana Baixa.

Article 4. Fins i activitats
L'existència de l’Associació té com a finalitat principal la recuperació i promoció de la pesca tradicional amb rall a la Comunitat Valenciana, i particularment a les comarques del Camp de Morvedre i la Plana Baixa, dins del coneixement i el respecte absolut a l'equilibri de l'ecosistema marí de les nostres costes.

Per a l'acompliment d'aquests fins es realitzaran les següents activitats:
- Organitzar tallers per a l'aprenentatge de la tècnica del rall tal i com l'ha transmesa la tradició en aquestes comarques, així com per a la reparació i el manteniment de l'ormeig.
- Organitzar trobades dels socis en les quals es puguen intercanviar idees i coneixements al voltant del món del rall.
- Fomentar el coneixement i el respecte mediambiental de l'ecosistema marí. En aquest sentit, l'associació posarà un èmfasi especial en difondre el coneixement dels cicles vitals i les dimensions en cada moment del cicle de les principals espècies costaneres, amb l'objectiu d'evitar captures d'animals de poca edat.
- Informar als socis sobre el marc legal que regula la pràctica de la pesca amb rall a la Comunitat Valenciana.
- Gestionar l'obtenció dels permisos de pesca amb rall per als socis.

CAPÍTOL II. ELS ASSOCIATS
Article 5. Categories d'associats
Els membres de l’Associació podran ser:
a) SOCIS HONORARIS. Categoria reservada per a persones, col·lectius o entitats que hagen prestat o puguen prestar serveis rellevants en aquesta Associació.
b) SOCIS FUNDADORS. Són aquells que en el moment de la fundació d’aquesta Associació van fer aportacions dineràries o en espècie a fons perdut per a aconseguir fundar-la.
c) SOCIS NUMERARIS. Són tots els altres: persones sense limitació d’edat que s’inscriguen com a socis, accepten els estatuts de l'associació i en compartisquen la finalitat principal.

Article 6. Capacitat
Podran formar part de l'Associació com a socis numeraris totes les persones físiques que, lliurement i voluntàriament, tinguen interés en el desenvolupament dels fins de l'Associació. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, el qual resoldrà en la primera reunió que celebre. La condició d'associat és intransferible.
La pertinença a la categoria de soci honorari la decideix la Junta Directiva, prèvia proposta per part d'almenys tres socis. La categoria de soci honorari només es pot perdre per voluntat pròpia.

Article 7. Drets dels associats
Els drets que corresponen als associats són els següents:
a) Participar en les activitats de l'Associació i en els òrgans de govern i de representació, exercir el dret de vot, i també assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. Per poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en cap dels motius d'incompatibilitat que estableix la legislació vigent.
b) Ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i de representació de l'Associació, del seu estat de comptes i del desplegament de la seua activitat. Els associats podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
c) Ser oïts, prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries contra ells, i ser informats dels fets que donen lloc a estes mesures. L’acord que, si escau, n'impose la sanció haurà de ser motivat.
d) Impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que consideren contraris a la Llei o als Estatuts.

Article 8. Deures dels associats
Els deures de l’associat són:
a) Compartir els fins de l'Associació i col· laborar en la seua consecució.
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.
c) Complir amb la resta d'obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.
d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i de representació de l'Associació.

Article 9. Causes de baixa
Són causa de baixa en l'Associació:
a) La pròpia voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit als òrgans de representació. L’associat podrà percebre la participació patrimonial inicial i d'altres aportacions econòmiques realitzades, sense que s'hi incloguen les quotes de pertinença a l'Associació i sempre que la reducció
patrimonial no implique perjuís a tercers.
b) No satisfer les quotes fixades, quan passen més de dos mesos des del moment de l'avís del deute per part de la Junta Directiva.
c) L'acord del Consell Director, quan el soci no complisca els estatuts i les disposicions de l’Associació, en particular aquelles relatives al respecte a l'ecosistema marí i a les característiques dels ormeigs. Aquests últims, segons l'article tercer del Decret 63/2011 del 20 de Maig del Consell, pel qual es regula la pesca amb rall a les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, no podran tindre una malla el costat del quadrat de la qual siga inferior a 20 mil·límetres estant la xarxa mullada.
d) I, en general, l'incompliment d’algun dels deures i obligacions recollides per aquests estatuts i per la Llei 1/2002, reguladora del dret d’associació.

Article 10. Règim sancionador
La separació dels associats, per motiu de sanció, tindrà lloc quan es cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a l’Associació. Es presumirà que n'hi ha:
a) Quan, deliberadament, l'associat impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.
b) Quan, intencionadament, entrebanque de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i de representació de l'Associació.
En qualsevol cas, perquè l'òrgan de govern n'acorde la separació, caldrà la tramitació d'un expedient disciplinari que incloga l'audiència amb l'associat afectat.

CAPÍTOL III. L'ÒRGAN DE GOVERN
Article 11. L'Assemblea General
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, està integrada pels associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, i adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna. Tots els membres estaran subjectes als acords de l'Assemblea General, fins i tot
els absents, els dissidents i els qui, tot i estar presents, s'hagueren abstingut de votar.

Article 12. Reunions de l'Assemblea
L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, en el mes de maig. L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calga o a requeriment d'un nombre d'associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat .

Article 13. Convocatòria de les assemblees
Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs de costum, amb quinze dies d'antelació com a mínim. Sempre que siga possible, es convocarà individualment tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, i també l'ordre del dia.
Les reunions de l'Assemblea General les dirigiran el/la president/a i el/la secretari/ària. El/La secretari/ària redactarà l'Acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General, es llegirà l'Acta de la reunió anterior, a fi que siga aprovada o no .
Serà vàlida la representació per a concórrer a les assemblees, atorgades a favor d’un altre membre del consorci, sempre que aquesta delegació es faça per escrit i es dirigisca al secretari del Consell Rector amb 24 hores d'antelació a la data fixada en la convocatòria per a fer l’assemblea.

Article 14. Competències i validesa dels acords
L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels associats presents o representats i, en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d'associats presents o representats, mitja hora després de la primera convocatòria i al mateix lloc.
En les reunions de l'Assemblea General, a cada membre de l'Associació li correspon un vot.

Són competència de l'Assemblea General:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de representació.
b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i de despeses, i també la memòria anual d'activitats.
c) Establir les línies generals d'actuació que permeten a l'Associació complir amb els seus fins.
d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l'Associació.
e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
f) Elegir i destituir els membres de l'òrgan de representació.
g) Expulsar socis, a proposta de l'òrgan de representació.
h) Constituir federacions i integrar-s'hi.
i) Sol· licitar la declaració d'utilitat pública.
j) Dissoldre l'Associació.
k) Modificar els Estatuts.
l) Disposar i alienar els béns.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades; és a dir, que els vots afirmatius superen els negatius. Això no obstant, caldrà majoria qualificada de les persones presents o representades –és a dir, que els vots afirmatius superen la meitat dels vots emesos–, en els acords relatius a la dissolució de l'Associació, la modificació dels Estatuts, la disposició o
l'alienació de béns, sempre que l'Assemblea s'haja convocat específicament amb tal objecte.

CAPÍTOL IV. L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ
Article 15. Composició de l'òrgan de representació
L'Associació la regirà, l'administrarà i la representarà l'òrgan de representació anomenat Junta Directiva, format pel president, el secretari, el tresorer i un vocal.
L'elecció dels membres de l'òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l'Assemblea General. Les candidatures seran obertes –és a dir, s'hi podrà presentar qualsevol membre– i seran requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent. Resultaran elegits per als càrrecs de president/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals, els candidats que hagen obtingut un nombre més gran de vots en les votacions de cadascun dels càrrecs. Els càrrecs de president, secretari i tresorer han de recaure en persones diferents. Els càrrec de representació són gratuïts.

Article 16. Temps de mandat en l'òrgan de representació
Els membres de l'òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període de 3 any/s i podran ser reelegits indefinidament.
El cessament en el càrrec, abans d'extingir-se el termini reglamentari, podrà ser:
a) Per dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en el qual se'n raonaran els motius.
b) Per malaltia que l’incapacite per a l'exercici del càrrec.
c) Per causar baixa com a membre de l'Associació.
d) Per sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.
Les vacants que es produïsquen en l'òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que es celebre. No obstant això, l'òrgan de representació podrà disposar, provisionalment i fins a la següent Assemblea General, d'un membre de l'Associació per al càrrec vacant.

Article 17. Competències de l'òrgan de representació
L'òrgan de representació té les facultats següents:
a) Tindre i exercitar la representació de l'Associació, dur a terme la direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei, i complir les decisions preses per l'Assemblea General i, d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que l’Assemblea General establisca.
b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l'exercici de tota mena d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
c) Resoldre sobre l'admissió de nous associats i portar la relació actualitzada de tots els associats.
d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació hagen de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s'hi adopten es complisquen. Especialment, i pel que fa als acords sobre modificació d'Estatuts, es notificarà al Registre d'Associacions el contingut de la modificació en el termini d'un mes comptador a partir de la data de celebració de l'Assemblea convocada a tal efecte.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General, perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques, que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat.
h) Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació.
i) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
j) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els presents Estatuts i donar-ne compte en la primera Assemblea General subsegüent.
k) Qualsevol altra facultat que en els Estatuts no estiga atribuïda específicament a l'Assemblea General.

Article 18. Modificació dels estatuts
El Consell Director o una majoria qualificada dels associats seran els autoritzats per a proposar la modificació dels estatuts de l'associació.
La proposta de modificació dels estatuts, degudament argumentada i fonamentada, haurà de ser sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea General. Per a fer-ho, serà necessari l'acord favorable de la majoria qualificada dels socis presents.

Article 19. Reunions de l'òrgan de representació
L'òrgan de representació, convocat prèviament pel/per la president/a o persona que el/la substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, la qual, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.
L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres. Els membres de l'òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, encara que podran excusar-ne l'assistència per causes justificades. En qualsevol cas, hi caldrà l'assistència del/de la president/a i del/de la secretari/ària o persones que els/les substituïsquen.
En l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del/de la president/a serà de qualitat. Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en el llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique .

Article 20. El/la president/a
El/la president/a de l'Associació també ho serà de l'òrgan de representació. Són pròpies del/de la president/a les funcions següents:
a) Les de direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.
b) La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.
c) La signatura de les convocatòries de les reunions de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.
d) El visat dels actes i els certificats confeccionats pel/per la secretari/ària de l'Associació.
e) La resta d’atribucions pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o l'òrgan de representació.
En cas d'absència o malaltia, el/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta substituirà el/la president/a.

Article 21. El/la tresorer/a
El/la tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, i també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a l'òrgan de representació, conforme determina l'article 17 dels Estatuts.
Signarà els rebuts, les quotes i d'altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l'òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel/per la president/a. La disposició de fons es determinarà en l'article 26.

Article 22. El/la secretari/ària
El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i de representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, i també tindre actualitzada la relació dels associats.

CAPÍTOL V. EL RÈGIM ECONÒMIC
Article 23. Patrimoni inicial i recursos econòmics
El patrimoni inicial d'esta Associació està valorat en 0 (zero) euros. El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General ordinària.
Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran:
a) De les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres.
b) De les subvencions oficials o particulars.
c) De donacions, herències o/i llegats.
d) De les rendes del mateix patrimoni o d'altres ingressos que es puguen obtindre.

Article 24. Benefici de les activitats
Els beneficis obtinguts, derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'Associació, sense que n'escaiga en cap cas el repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que hi convisquen amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els parents, ni la cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Article 25. Quotes
Tots els membres de l'Associació tenen l’obligació de sostindre-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General a proposta de l'òrgan de representació.
L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries. L'import de les quotes haurà de ser establit i podrà ser revisat anualment per l’Assemblea General a proposta del Consell Director. Per a ser aprovat, caldrà la majoria simple dels socis que hi assistisquen. Els socis fundadors i els socis honorífics estaran exempts de l'obligació de pagar cap quota.
L'exercici econòmic es tancarà en el mes de maig.

Article 26. Disposició de fons
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi, oberts en establiments de crèdit, hauran de figurar les signatures del/de la president/a, del/de la tresorer/a i del/de la secretari/ària.
Per poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, una de les quals, necessàriament, serà la del/de la tresorer/a o bé la del/de la president/a.

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
Article 27. Causes de dissolució i lliurament del romanent
L'Associació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l'Assemblea General, convocada expressament amb tal objecte i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.
b) Per les causes que determina l'article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.

Article 28. Liquidació
La dissolució de l'Associació obri el període de liquidació fins al final del qual l'entitat conservarà la seua entitat jurídica. Els membres de l'òrgan de representació, en el moment de la dissolució, es
converteixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General en designe altres o bé els qui el/la jutge, si escau, decidisca.
Correspon als liquidadors:
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar-ne les noves que calguen per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l'Associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
e) Aplicar els béns excedents de l'Associació als fins previstos pels Estatuts.
f) Sol· licitar la cancel· lació dels assentaments en el Registre corresponent.
En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si escau, els liquidadors, han de promoure immediatament l'oportú procediment de concurs davant del/de la jutge competent.
Si existira excedent líquid, es destinarà per a fins que no desvirtuen el caràcter no lucratiu de l'entitat, en concret, a organitzacions sense ànim de lucre dedicades a la preservació de l'ecosistema marí, o bé a la recuperació de tradicions valencianes.
Els associats no responen personalment dels deutes de l'Associació.
Els membres o titulars dels òrgans de govern i de representació, i la resta de persones que actuen en nom i representació de l'Associació, respondran davant de l'Associació, davant dels associats i davant de terceres persones pels danys causats i pels deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Article 29. Resolució de conflictes
De conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, les qüestions litigioses que puguen sorgir en relació amb el tràfic jurídic privat de les associacions i del seu funcionament intern seran competència de la Jurisdicció Civil.
Els acords i les actuacions de l'Associació podran ser impugnats per qualsevol associat o persona que hi acredite un interés legítim. Els associats podran impugnar els acords i les actuacions de l'Associació que consideren contraris als Estatuts, dins del termini de quaranta dies comptadors a partir de la data en què s'adopten i, si escau, n'instaran la rectificació o l'anul·lació i la suspensió preventiva, o acumularan ambdues pretensions pels tràmits que estableix la Llei d'Enjudiciament Civil.
No obstant això, els conflictes també es podran resoldre d'una manera extrajudicial mitjançant l'arbitratge, a través d'un procediment que s'ajuste al que disposa la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

Article 30. Interpretació
Qualsevol dubte amb la interpretació d’aquests estatuts haurà de ser resolt per la Junta Directiva a través d’un escrit raonat i fonamentat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Amb caràcter subsidiari dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i de representació de l'Associació, en tot allò que no estiga previst en els presents Estatuts s'aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i la resta de disposicions complementàries.
En Quart de les Valls, el dia 20 de juny de 2011